De producten zijn succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen. Rond hier uw bestelling af of winkel verder.
De producten zijn succesvol toegevoegd aan uw offerte. Rond hier uw offerte af of winkel verder.
Het product is succesvol toegevoegd aan uw verlanglijst. Bekijk hier uw verlanglijst of winkel verder.

Op zoek naar een leuke baan met fijne collega's? Check dan eens onze openstaande vacatures! Misschien kom jij wel ons team versterken.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en ons privacybeleid

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Privacybeleid

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Vertegenwoordiging
Artikel 5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling Artikel 6 Levertijden
Artikel 7 Levering Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 Retentierecht Artikel 10 Prijsverhoging
Artikel 11 Intellectuele eigendom Artikel 12 Aansprakelijkheid
Artikel 13 Reclame Artikel 14 Betaling
Artikel 15 Overmacht Artikel 16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
Artikel 17 Forumkeuze Artikel 18 Rechtskeuze
Artikel 19 Loondruk voorbehoud Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Tritex BV

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Tritex BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
De door Tritex BV uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Tritex BV kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Tritex BV dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Tritex BV. Tritex BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tritex BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fases schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien Tritex BV gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Tritex BV ter beschikking heeft gesteld. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Is aan de opdrachtgever een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden. De uiteindelijke kleur kan dan ook licht afwijken van het getoonde monster.
Artikel 4 Vertegenwoordiging
Mededelingen door vertegenwoordigers en/of personeel van Tritex BV, kunnen Tritex BV alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door de directie van Tritex BV zijn bevestigd.
Artikel 5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling
De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Tritex BV en ten genoegen van Tritex BV een vooruitbetaling te doen of zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Indien aan deze verplichting niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Tritex BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en interest, die zij dientengevolge lijdt.
Artikel 6 Levertijden
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Tritex BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Tritex BV een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
Artikel 7 Levering
De levering geschiedt af fabriek of af magazijn van Tritex BV, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van vervoer en de vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer als leveringscondities één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Het is Tritex BV toegestaan de verkochte of bewerkte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd is Tritex BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De door Tritex BV geleverde producten blijven eigendom van Tritex BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Tritex BV gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.
Door Tritex BV afgeleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Overigens is de opdrachtgever ook
niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Tritex BV gerechtigd afgeleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die het product voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen.
De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van
het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Tritex BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Tritex BV:
1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten te verpanden aan Tritex BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:237 BW;
3. de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Tritex BV geleverde producten te verpanden aan Tritex BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als eigendom van Tritex BV;
5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tritex BV ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke de opdrachtgever
niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Tritex BV het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Tritex BV behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.
Artikel 9 Retentierecht
Indien de overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Tritex BV van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende producten, is Tritex BV, ongeacht enig andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Tritex BV volledig heeft voldaan.
Artikel 10 Prijsverhoging
Indien Tritex BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Tritex BV onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
1. indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Tritex BV toekomende bevoegdheid of een op Tritex BV rustende verplichting ingevolge de wet;
3. in andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Tritex BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Tritex BV. De opdrachtgever vrijwaart Tritex BV ter zake voor alle aanspraken van derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Tritex BV steeds de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Tritex BV mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
Artikel 12 Garantie en aansprakelijkheid
In beginsel geldt voor de door Tritex BV geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de opdrachtgever binnen een termijn van twee maande na ontdekking hiervan, Tritex BV in kennis te stellen. Onverminderd het in dit artikel bepaalde kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tritex BV of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien de beschading is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Indien Tritex BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Tritex BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tritex BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tritex BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tritex BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Tritex BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tritex BV beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Tritex BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval te vermeerderen met het eigen risico. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tritex BV of haar leidinggevende ondergeschikten. Consument opdrachtgevers komen de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdeling 1-7 BW zijn opgenomen.
Artikel 13 Reclame en ruiling
De opdrachtgever is verplicht het product c.q. de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames moeten binnen 8 dagen na levering van het product c.q. de producten door de opdrachtgever schriftelijk bij Tritex BV worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Tritex BV uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tritex BV aan Tritex BV worden geretourneerd. Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, komen nimmer in aanmerking voor creditering. Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, kunnen niet worden geruild.

Artikel 14 Betaling
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 van deze voorwaarden dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:
1. door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Tritex BV; of
2. door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Tritex BV. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
ter hoogte van de wettelijke rente dan wel de wettelijke handelsrente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, schuldsanering van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15 Overmacht
Tritex BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Tritex BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tritex BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tritex BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tritex BV haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tritex BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tritex BV niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Tritex BV als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Tritex BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
In geval de opdrachtgever in verzuim is met volledige betaling van de door Tritex BV aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is de opdrachtgever aan Tritex BV buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
1. voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Tritex BV aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door de opdrachtgever wordt voldaan;
2. voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Tritex BV aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu vooralsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,--;
3. uit het enkele feit dat Tritex BV zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 17 Forumkeuze
De rechter in de vestigingsplaats van Tritex BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Tritex BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18 Rechtskeuze
Op elke overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19 Loondruk Voorbehoud
Hoewel Tritex BV al haar opdrachten met de meeste zorg en spoed zal uitvoeren, kan Tritex BV echter niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op het door de opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan Tritex BV de bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Tritex BV niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn.
Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden
Tritex BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Tritex BV vermeld op al haar offertes, aanbiedingen en facturen de leveringsvoorwaarden met datum van deponering bij de Kvk voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.


PRIVACYBELEID

Dit privacy beleid is van toepassing op onze organisatie en website en op alle persoonsgegevens die aan Tritex worden aangeboden of die Tritex verwerkt.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.

Deel 1: Privacy beleid met betrekking tot klanten/leverancier.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u klant van ons bent:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.                

Als klant/leverancier van ons, gebruiken wij uw gegevens om gemaakte afspraken met u vast te leggen, te communiceren en op juiste wijze te factureren/facturen te ontvangen en betalingen te verwerken.

Direct mailing
Als u bij ons koopt of als u ons gevraagd heeft om u aan te maken in ons systeem, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid middels een afmeldingslink om u hiervoor per direct af te melden.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw bedrijfsgegevenspersoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die, producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.                                                         Verder maken wij gebruik van externe serverruimte, waar onze website gehost is, ook hier staan klantgegevens opgeslagen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Als klant/leverancier van ons zullen wij uw gegevens bewaren zolang nodig en na beeindiging overeenkomst de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Deel 2: Privacy beleid met betrekking tot relaties die geen  klant/leverancier zijn.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen  klant/leverancier van ons bent:
Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen.                                                                                               Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Uw gegevens worden op verzoek verwijderd.

Direct Mailing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u persoonlijk per e-mail van informatie te voorzien.

Deel 3: Algemeen deel privacy beleid

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen gegevens te mogen inzien. Als er aanleiding is, kunt u ons ook verzoeken om aanpassing van uw gegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw gegevens te wissen (in dit geval kunt u geen zaken meer met ons doen) of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.   Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.                                                                                                                                        

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website plaatst functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Contactadres
Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Tritex B.V.,  Havenstraat 19, 8304 AG  Emmeloord of via email: info@Tritex.nl of telefonisch: 0527-616 800 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.

© 2021 TRITEX b.v. Alle rechten voorbehouden.